کارت گارانتی من مخدوش شده است، آیا مشکلی برای ضمانت دستگاه به وجود می آید؟

/کارت گارانتی من مخدوش شده است، آیا مشکلی برای ضمانت دستگاه به وجود می آید؟

کارت گارانتی من مخدوش شده است، آیا مشکلی برای ضمانت دستگاه به وجود می آید؟

ضمانتنامه هایی که شماره سریال و یا هولوگرام آنها مخدوش می باشند فاقد اعتبار بوده و بخش گارانتی از دریافت این گونه کالاها معذور می باشد.

1397/11/8 16:15:36بهمن 8ام, 1397|بدون ديدگاه