اطلاعیه گم شدن کارت ضمانت

//اطلاعیه گم شدن کارت ضمانت

اطلاعیه گم شدن کارت ضمانت

اطلاعیه گم شدن کارت ضمانت

مصرف کننده گرامی

خواهشمند است از لیبل و یا کارت گارانتی که بر روی جعبه محصولات اوریکو، الصاق شده است.

همچنین از جعبه محصول تا اتمام تاریخ گارانتی مراقبت نمایید.

تاریخ اتمام گارانتی بر روی کارت گارانتی و شماره سریال محصول بر روی جعبه محصول درج گردیده است.

لذا در صورت گم شدن این موارد در زمان مراجعه به گارانتی قادر به ارائه خدمات گارانتی چهارفصل نخواهیم بود.